Doku ve Organ Nakli Koordinatörünün Sorumlulukları
Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek ve uygun davranmakla, ekibinin de aynı şekilde davranmasını sağlamak ve denetlemekle,

Hasta mahremiyetine saygı duymakla, ekibinin de aynı şekilde davranmasını sağlamak ve denetlemekle,

Organ Nakli işlemlerini, organ nakli işleyiş prosedürü ve buna bağlı talimatlarına göre yapmakla,

Organ Bağışı ile ilgili halka ve sağlık personeline eğitim vermekle,

Organ bağışıyla ilgili dokümanları (organ bağış kartı, broşür, anket vb.) hazırlamakla,

Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin verdiği talimatlar doğrultusunda Donör organının hızlı ve korunmuş şekilde transportunu sağlamaktan,

UKM’nin gönderdiği teklif listesine göre alıcı adaylarını hastaneye davet ve kabul etmekten,

Transplant operasyonu sırasında ve sonrasında organ alıcı ailesine destek olmaktan ve ameliyat
sonucundan ailesini haberdar etmekten,

Ülke içindeki diğer transplantasyon merkezleriyle iletişim kurmaktan,

Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin verdiği talimatlar doğrultusunda Ambulans servisleri, helikopter ve uçak temini için özel ve resmi kurumlarla temas halinde bulunmaktan, polis ve askeri kuvvetlerden yararlanabilme imkânlarını araştırmaktan,

Donör ve potansiyel alıcıların kayıtlarını tutmaktan, çevre diyaliz merkezleri ile irtibata geçip potansiyel alıcıları tespit etmekten ve alıcı listesine eklemekten,

Transplantasyon bekleme listelerinin hazırlanması ve güncel tutulmasını sağlamaktan sorumludur.

Transplantasyon istatistiklerini hazırlamaktan,

Canlı donörü olan hastaların ve vericilerinin transplantasyon ile ilgili ön hazırlıklarını ilgili bölümle birlikte yapmaktan,

Nakil sonrası hastaların poliklinik ve yatan hasta takipleri sırasında ilgili bölümlere destek olmaktan ve hastaların hastanedeki sorunlarına destek olmaktan,

Organ nakli yapılan hastaların yeni yaşam biçimine ve tedavilerine uyum sağlayabilmeleri için hastalara eğitimi vermekten,

Organ bağışı kampanyaları düzenlemekten,

Organ bağışı konusunu gündemde tutarak medya ile iletişim kurmaktan,

Donörün transplantasyon sonrası işlemlerinde aileye destek ve yardımcı olmaktan, cenaze işlemlerini, yasal ve sosyal prosedürlerini organize etmekten,

Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmaktan, ilgili kongrelere sunum hazırlamaktan,

Kendi bölgelerindeki hastaneler, yoğun bakım ve acil üniteler, beyin cerrahisi klinikler ve çalışan görevliler ile temas kurmaktan,

Potansiyel organ donörünü belirlemekten,

Organ ve doku nakli koordinatörleri beyin ölümünün teşhis edilmesi için beyin ölümü kurulunun göreve davet edilmesini sağlamaktan,

Kanun’un 11 inci ve 13 üncü maddeleri uyarınca beyin ölümü kararı alındıktan sonra organ ve doku nakli koordinatörleri tarafından Kanun’a uygun olarak hasta yakınlarından, organ ve doku bağışı talep edilmesinden,

Gerekli durumlarda adli makamlarla temas kurmaktan,Donör multiple organ sistemlerini ve geçmiş medikal hikayesini değerlendirmekten, Translant yapacak merkezler ile temasa geçmekten,

Zaman ayarlaması ve donör organının alıcı hastaneye transportunun koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur. Ulaşım için kara yolu, uçak veya helikopter kullanımını organize etmekten, Bu durumu, donör hastanesinin lokalizasyonuna, zaman gereksinimine ve hava durumuna göre ayarlamaktan,

Kanun’a uygun olarak beyin ölümü teşhisi konulan ve bağışı sağlanan vericiye ait bilgileri kadavra Bilgi Formunu doldurularak BKM (Bölge Koordinasyon Merkezi)’ ne ve UKM (Ulusal Koordinasyon Merkezi) ‘ne bildirmekten,

Bakanlık tarafından organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü eğitim ve kampanyalara bölgesinde iştirak etmek ve destek vermekten,

Potansiyel vericiler için 24 saat icapçı olarak hazır bulunmaktan, SORUMLUDUR…

Mevzuat

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun:

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi:

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi:

Doku ve Organ Nakli Yönetmeliği: