DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ
HAYATA BAĞIŞ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Hayata Bağış Deneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Derneğin Yerleşim Yeri:
Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir. Üye sayısının sınırı yoktur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Olan Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Dernek, Organ Bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, Organ Bağışı ve Organ Nakli ile ilgili çalışma yapan kişi ve özel veya kamuya ait kuruluşlara destek vermek, Organ Nakli ve Organ Bağışı ile ilgili gündeme gelen olumsuzluklarla mücadele etmek ve müdahalede bulunmak, Organ Nakli olmuş veya bekleyen kişilere maddi ve manevi destek vermek, donör organizasyonları sırasında gerekli olursa maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Faaliyetlerin etkinleştirilmesi için araştırma yapmak,
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, eğer düzenlenmiş bu tür eğitim çalışmaları varsa, bunlara katılımı sağlamak,
Amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, dokümanları ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve medya takip merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için her türlü görsel ve basılı yayın unsurlarını kullanmak,
Amaçların gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınma şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, organ bağış ve toplumu bilinçlendirme kampanyaları yürütmek bunlar için sosyal faaliyetler düzenlemek (konser, tiyatro eseri yazılması ve oynanması, çocuklar için kamp düzenlenmesi, sinema filmi ve tv. dizisi yapılması v.b.), yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek,
Organ Nakli ve Organ Bağışı ile ilgilenen kişilerin ve dernek üyelerinin insani ilişkilerinin geliştirilmesi veya devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, gezi, dernek bünyesinde lokal kurulması, v.b. gibi sosyal faaliyetler düzenlemek,
Dernek faaliyetlerinde gerek duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amaçların gerçekleşmesi için gerekli görülürse vakıf, federasyon kurmak ve ya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izinler alınmak şartıyla derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslar arası çalışmalarda bulunmak, yurtdışındaki dernek ve ya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek veya yardımlaşmak,
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair kanun hükümleri saklı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerini karşılamak amacı ile sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde dernek çalışmalarını yürütmek amacı ile temsilcilikler açmak,
Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıflar, sendika, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar yürütmek,
Organ Nakli ve Organ Bağışı ile ilgilenen kamu ya da özel kurum ve kuruluşlara gerekli olan teknik, mekan ve tüm malzemenin eksikliğinin giderilmesinde destek olmak amacıyla bağışta bulunmak,
Organ Bağışı bekleyen hastaların, Organ Nakil Ameliyatı olacak hastaların ve Organ Nakli olmuş hastaların bakımlarının yapılması için yoğun bakımı, diyaliz makineleri ve transplant cerrahisine uygun ameliyathanesi bulunan bir organ nakli merkezi kurmak veya var olan kuruluşlara destek olmak,
Halkı yanlış bilinçlendiren ve yanlış yöne sevk eden her türlü görsel ve basılı unsura kanun çerçevesinde müdahalede bulunmak ve buna engel olmak için gerekli tedbirleri almak ve gerekli her türlü hukuksal yönteme başvurmak. Bu konuyla ilgili takip ve gerekli müdahaleden sorumlu iki ayrı komisyon oluşturmak.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında faaliyet gösterecektir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarını, ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı isteyen, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma şansına sahiptir. Ancak, T.C uyruğu taşımayan gerçek kişilerin üye olması için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en fazla 30 gün içinde olumlu veya olumsuz her iki ihtimalde de yazılı şekilde cevaplanır. Başvurusu kabul edilen her üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi olarak önemli katkıda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirme kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığında çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin eğer varsa derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,
Dernek tüzüğüne aykırı davranış,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yüz kızartıcı suç işlemiş olmak,
Rejim aleyhine suç işlediği mahkeme kararı ile sabit olanlar,
2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanuna muhalefet etmiş olmak,
Yönetim Kurulunca yazılı olarak uyarılmasına rağmen altı ay boyunca üyelik aidatını ödememiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin varlığı halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkan ve ya çıkarılanlar Üye Kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.
Derneğin Görevlileri ve Ücretleri
Madde 6- Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla, dernek hizmetlerini yerine getirebilmek için gönüllülerin yanı sıra yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla da yürütülür.
Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret verilemez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
Dernek Organları
Madde 7- Derneğin organları;
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu,
Onur Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8- Genel Kurul derneğin en yetkili karar organıdır ve derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul yılda bir kez Haziran ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Onur Kurulu Üyeleri, Genel Kurulda oy kullanamazlar, Yönetim ve Denetim Kurullarına üye olamazlar.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır ve ya üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, gündemi ve yeri ulusal bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik postayla toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının günü belirlenir. İlk ve ikinci toplantı arasında yedi günden az altmış günden fazla zaman olamaz.
Toplantı ertelenirse, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek toplantı iptali yapıldığı çağrı yolları kullanılarak üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, tüzük değişikliği ve derneğin feshi durumlarında ise üçte ikilik katılım gereklidir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üyelerin sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, resmi kurumlarca verilmiş kimlikleri kontrol edilerek, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı yerine giderler. Yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinin biri tarafından açılır.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalarlar.
Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının iptalini gerektirmez. Genel Kurula bir başkan, yeterli sayıda başkan vekili ve iki katip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan Başkanına aittir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda kararlar açık oyla ve üyelerin çoğunluk oyları ile alınır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler toplantıya katılabilir fakat oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, bu tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konu ve çıkan kararlar bir tutanağa yazılır. Divan başkanı ile yazmanlarca imzalanır, yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurul başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kurul başkanı varsa buna yedi gün içinde iletmekle sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 9- Genel kurulda aksi karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile diğer kararlar açık oyla yapılır.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Üyelerin tamamı bir araya gelmeden yazılı katılımlarıyla, çağrı usulüne uygun olmadan eğer tüm üyeler toplanarak karar alabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10-
Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunca ilan edilmesine karar verilmesi,
Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe ve kadro çizelgelerinin görüşülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi,
Dernek için gerekli malların satın alınması veya mevcut malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin fesih edilmesi,
Derneğin federasyona veya katılmasının kararlaştırılması,
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelerin gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi,
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yetkili resmi makamlardan izin alarak derneğin uluslararası aktivitelerde bulunması ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar verilmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve haklı sebepler göstererek görevden alabilir.
Genel kurul üyelerin derneğe kabul ve dernekten atılma işlemlerinde son kararı verir.
Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla toplantıya çağırabilir. Salt çoğunlukla toplantı yapılır karar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Asil üyeliğin istifa ve ya herhangi bir sebeple boşalması sonucu yedek üyelerden en çok oy alan bir kişi göreve çağrılır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinin bir ya da birkaçına yetki vermek,
Genel kurulun verdiği yetkiyle, her türlü satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapmak,
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayıp genel kurul onayına sunmak,
Temsilcilikler açılmasını sağlamak,
Genel kurulca alınan kararların uygulamak ve ya uygulanmasını sağlamak,
Genel kurulca onaylanan bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğin amacı için gerekli kararları almak ve uygulamak,
Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçe hazırlamak, genel kurula sunmak,
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Asil üyelikten istifa ve ya başka bir sebeple boşalma olduğunda oy çokluğuna göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Derneğin amacına yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuat ve dernek tüzüğüne uygunluğunu, bir yılı aşmayacak şekilde denetler ve rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
Denetim kurulu gerekli görürse genel kurulu toplantıya çağırır.
Onur Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Türkiye’de Transplantasyon bilimine ve topluma hizmette bulunan Türk ve yabancı uyruklu kişiler genel kurul kararınca onursal üyeliğe seçilebilirler. 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. Onur Kurulu, başkanının çağrısı ile toplanır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 3’e tamamlanır.
Onur Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 13- Genel Kurulun görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
Genel Kurula karşı sorumludur,
İlk oluşumundan sonraki genel kurula dek Disiplin İç Yönetmeliği’ni hazırlar. Genel kurulun onayına sunar. Disiplin İç Yönetmeliği yürürlüğe girinceye dek Yönetim Kurulu’na danışma hizmeti verir,
Bilimsel ve mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici aktivitelerde bulunduğunu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kuruluna teklif eder.
Derneğin Gelir Kaynakları
Üyelerin giriş ve yıllık aidatları asgari ücretin 1/100’dir. Bu miktar her olağan genel kurulda günün şartlarına göre yeniden ayarlanabilir, giriş ve yıllık aidatları asgari ücretin 5/100’ini aşamaz.
Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları her türlü bağış ve yardımlar,
Dernek tarafından düzenlenen her türlü sosyal faaliyetten sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, faiz gelirleri,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için gerekli geliri elde etmek amaçlı giriştiği ticari faaliyetler,
Derneğin yazdırdığı, çekimini yaptırdığı tiyatro, dizi, sinema filmi, şarkı, beste gibi her türlü eserin telif haklarından,
Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri, Tutulacak Defterler
Madde 14- İşletme esasına göre defter tutulur ancak dernek yıllık bütçesinin beşyüzbin TL’yi aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bu durumda defter tutulurken üst üste iki yıl gelir bahsedilen sınırın altına düşerse tekrar işletme esasına göre defter tutulur.
Yönetim kurulu eğer gerekli görürse bilanço esasını hadde bağlı kalmaksızın uygulatabilir.
Eğer dernek ticari bir işletme kurarsa, bunun için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Defter kayıtları, Dernekler Yönetmeliğine göre tutulur.
Dernekte tutulacak defterler:
İşletme hesabı esasında tutulacaklar;
Karar Defteri.
Üye Kayıt Defteri
Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Demirbaş Defteri:
İşletme Hesabı Defteri
Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Karar, Üye Kayıt, Evrak Kayıt, Alındı Belgesi Defterleri bilanço esasına göre defter tutulmasında da tutulur.
Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri; bu defterlerin kayıt usulleri Vergi Usul Kanunu ve bu kanunun yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göredir.
Defterlerin tasdiki, notere ve ya dernekler il müdürlüğüne yaptırılır. Defter sayfaları bitene kadar kullanılır. Bilanço esasına göre tutulan defterler, form ve ya sürekli form yapraklı defterler yıllık olarak tasdik edilir.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulursa, 31 Aralık’ta Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen İşletme Hesabı Tablosu, bilanço esasına göre kayıt tutulursa Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15- Gelirler, Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Banka dekontları ve ya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri bastırıldıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirilir.
Giderler, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi kapsamındaki ödemeler için Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası, bu kapsamda olmayan ödemeler için Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan Gider Makbuzu düzenlenir.
Kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlardan derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süreleri de belirtilerek yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilir. Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan Yetki Belgesi üç nüsha halinde düzenlenir, yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Bir nüsha dernekler birimine verilir. Değişiklikler aynı birime onbeş gün içinde bildirilir.
Tahsille yetkili kişiler bu görevlerini ancak yetki belgelerinin dernekler birimine verilmesinden sonra yerine getirebilirler. Yetki belgesi ile ilgili her hususta dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla beş yıl saklanır.
Derneğin Şube ve Temsilcilik Açması
Madde 16- Dernek genel kurulunun gerekli görmesi, gerekli il ve ilçelerde şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin edindiği veya sahip olduğu tüm mallar derneğin kabul edilir.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 17- Şubelere üye olanlar sadece şube genel kurulunda seçilme hakkına sahiptirler. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak katılırlar,
Genel Kurul toplantısına asil üye oranında ve aşağıdaki şekilde:
30-50 arası üyesi olanlar 1
50’den 100’e kadar üyesi olanlar 2 delege,
100’den 150’ye kadar üyesi olanlar 3 delege,
150’den 200’e kadar üyesi olanlar 4 delege,
201’den fazla üyesi olanlar 5 delege, seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Şubeler, bu oranlara göre seçecekleri delegelerin adları ile birlikte defterlerinde kayıtlı asil üye sayısını da genel merkeze bildirirler. Delegelerin yollukları şubelerince ödenir. Yolluk gerçek yol masrafı ile Genel Merkez Kurulu üyelerine ödenen yurt içi yolluğu miktarından oluşur ve Genel Kongre süresini geçemez. Genel Kongre’ye mazereti nedeniyle asil delege katılamadığı takdirde yerine yedek delege katılır.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar
Derneğin Şubelerinin Açılması
Madde 18- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Genel kurulun yetkili kıldığı, yönetim kurulunun vereceği yetkiyle, en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
Şube Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19- Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Görevleri:
Şube organlarının seçilmesi,
Şube Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Dernek Yönetim Kurulunca ilan edilmesine karar verilmesi,
Şube Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe ve kadro çizelgelerinin görüşülüp aynen kabul edilmesi,
Şube için gerekli malların satın alınması Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Şube hizmetleri için görevlendirilecek üyelerin gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi,
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde şube genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Şube Genel Kurulu her üç yılda bir düzenli olarak toplanır. Çağrı usulü ve oy kullanma usulü merkez genel kuruldaki gibidir. Ancak şubeler yerel görsel ve basılı yayın unsurlarını kullanabilirler. Aldığı kararları şube yönetim kurulu aracılıyla merkez yönetim kuruluna ve bölgenin mülki amirine, toplantıyı izleyen otuz gün içinde iletir.
Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.
Şube Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkiler
Madde 20- Beş asıl ve Beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla toplantıya çağırabilir. Salt çoğunlukla toplantı yapılır karar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Asil üyeliğin istifa ve ya herhangi bir sebeple boşalması sonucu yedek üyelerden en çok oy alan bir kişi göreve çağrılır.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinin bir ya da birkaçına yetki vermek,
Derneğin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlayıp merkez genel kurul onayına sunmak,
Merkez genel kurulca alınan kararların uygulamak ve ya uygulanmasını sağlamak,
Merkez genel kurulca onaylanan bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğin amacı için gerekli uygulamaları yapmak,
Şube Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 21- Üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Asil üyelikten istifa veya başka bir sebeple boşalma olduğunda oy çokluğuna göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Şube Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Şube faaliyetlerinde, derneğin amacına yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuat ve dernek tüzüğüne uygunluğunu, bir yılı aşmayacak şekilde denetler ve rapor halinde şube yönetim kuruluna ve bunun aracılığı ile merkez genel kurula ve yönetim kuruluna sunar.
Şubelerin Gelir ve Giderleri
Madde 22- Giderleri merkez yönetim kurulunca incelenir, gelirleri merkezden ihtiyaçları doğrultusunda yıllık ödenek halinde yollanır.
Şubelerin Tutacakları Defterler
Madde 23- Şubeler Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, (Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.) , Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri tutarlar, bu defterlerin noter onayı gerekmez. Şubelerin defterleri istendiği takdirde merkez denetim kurulunca incelenebilir.
Derneğin Temsilcilik Açması
Madde 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Şubelerin temsilcilik açma yetkisi yoktur. Temsilcilikler dernek veya şube genel kurullarında temsil edilemezler.
Beyanname Verilmesi
Madde 25- Dernek Yönetmeliği Madde 21’de sunulan Dernek Beyannamesi yönetim kurulu tarafından doldurularak, her yılın ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 26- Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te örneği sunulmuştur. Toplantıyı izleyen ilk otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir. Buna toplantı tutanağı örneği, tüzük değişikliği yapılmışsa eski ve yeni halini içeren tutanak, tüzüğün son şekli eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi: Tapu tescilinden otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimi’ni (Dernekler Yönetmeliği Ek-26) doldurarak, başkan tarafından mülki amirliğe verilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimleri: Yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te örneği verilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha halinde doldurulur. Konuyla ilgili yönetim kurulu kararı örneği, protokol, sözleşme gibi var olan diğer belgeler, yardımın aktarıldığı hesaba ait dekont, ekstrenin örnekleri eklenerek bildirimde bulunulur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: Yapılan protokol ve projenin örneği, Dernekler Yönetmeliği Ek-23’de örneği sunulan Proje Bildirimine eklenerek, proje tarihini izleyen bir ay içinde, bölgenin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi: Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te örneği verilen Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ve Dernekler Yönetmeliği Ek-25’de örneği sunulan Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi gerekli hallerde doldurularak değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve ya bağımsız denetim kurulları tarafından denetim yapılabilir. Denetim kurulu her durumda yılda bir kez denetim yapmakla mükelleftir. Genel kurul ve yönetim kurulu gerek gördüğünde denetim yapabilir ve ya yaptırabilir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur
Derneğin Borçlanması
Madde 28- Yönetim kurulu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü hallerde borçlanma yoluna gidebilir. Derneğin gelir kaynakları ile karşılayamayacağı bir miktarda borçlanma uygulanamaz.
Derneğin Feshi Ve Tasfiyesi
Madde 29- Derneğin feshi kararını almak genel kurula aittir. Fesih kararı genel kurul üye tam sayısının 2/3’ünün oyu ile alınır.
Çoğunluğun sağlanamaması ve toplantının ertelenmesi durumunda çoğunluk aranmaz fakat toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulunun üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu durumda katılan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3’ünün kararı gereklidir.
Derneğin feshi halinde genel kurulda beş kişilik bir tasfiye heyeti oluşturulur. Tasfiye heyeti mevzuata uygun olarak derneğin mal ve tasfiyesi işlemlerini tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Genel kurulun kararı ile bütün mal varlığı, hak ve alacakları aynı amaçla kurulmuş bir başka dernek ya da kuruluşa devredilir. Tasfiye işlemleri, mülki amirlikçe uygun görülen haklı bir sebep yoksa üç ay içinde tamamlanır. Yapılan tüm işlemler Tasfiye Tutanağına kaydedilir. Bu durum mahallin en büyük mülki amirine, tasfiye işlemlerinin bitiminden yedi gün içinde tasfiye tutanağı eklenerek bildirilir.
Derneğin, defter ve belgelerini beş yıl boyunca son yönetim kurulu üyelerinden bir kişi saklar.
Madde 30- Bu tüzükte bulunmayan konularda, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatların dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek olan ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
Adı Soyadı Unvanı
1.
2.
3.
4.
Madde 31- İş bu tüzük 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre hazırlanmış olup tüzüğe madde eklenmesi ya da çıkarılması Genel Kurula aittir.
Bu tüzük 30 (otuz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.